"I'm MONEY so I attract Money!"

 

Luxurious velvety notes